Regulamin Klubu

Klub Fitness
 

 

 

 

I. Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie i korzystających z usług Centrum Urody i Fitnessu oraz posiadaczy kart OK System Polska S.A, Benefit Systems S.A, VanityStyle Sp. z o.o., Fitflex Sp. z o.o.
 

 

II. Członkostwo

 1. Członkiem Centrum Urody i Fitnessu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 16 lat i posiada pisemną zgodę od prawych opiekunów na korzystanie z usług CUiF.
 2. Podstawą członkostwa w CUiF jest umowa.
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług CUiF jest karta członkowska [zwana dalej „kartą„].
 4. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona innym osobom.
 5. Karta jest wydana w dniu zawarcia umowy, na okres trwania umowy.
 6. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu CUiF. Wydanie nowej karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w wysokości 20,00 zł.
 7. Karta CUiF uprawnia do korzystania z wszystkich pomieszczeń klubu przeznaczonych do publicznego użytku, a także usług wynikających z treści Umowy Członkowskiej.
 8. Uzyskanie członkostwa w CUiF jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
 9. Kierownictwo CUiF zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.
 

 

III. Ceny usług

 1. Cennik usług świadczonych w Centrum Urody i Fitnessu jest ustalany przez kierownictwo centrum i podawany do publicznej wiadomości.
 2. W przypadku braku możliwości skorzystania z opłaconej już wcześniej usługi, Członek CUiF nie ma możliwości skorzystania z tej usługi w późniejszym terminie.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej, CUiF nie zwraca wniesionych już opłat.
 4. Na żądanie Członka, CUiF wystawia rachunki i faktury za usługi klubowe.
 

 

IV. Prawa i obowiązki Członka Klubu

 1. Z usług Centrum Urody i Fitnessu, Członek CUiF może korzystać w zakresie posiadanych uprawnień CUiF i wykupionej kategorii usług, we wszystkie dni otwarcia klubu, w godzinach otwarcia, z jednokrotnym wejściem w ciągu dnia, z urządzeń które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych członków klubu, chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej.
 2. CUiF zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobiku w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 3 osoby.
 3. CUiF jest otwarte siedem dni w tygodniu, przez cały rok, z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny otwarcia CUiF w poszczególne dni tygodnia znajdują się w dziale [kontakt].
 4. CUiF zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Centrum Urody i Fitnessu.
 5. CUiF jest zamknięte w dni ustawowo wolne od pracy.
 6. CUiF może być zamknięte na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji gdy zamknięcie obiektu jest zaplanowane, kierownictwo CUiF powiadomi o tym członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji.
 7. W pomieszczeniach CUiF obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 8. Członkowie CUiF są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług Centrum Urody i Fitnessu.
 9. Z pomieszczeń i urządzeń CUiF Członek klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez instruktorów CUiF lub wynikający ze stosowania instrukcji bądź informacji kierownictwa CUiF.
 10. Niezwłocznie po przyjściu do CUiF, członek CUiF jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru na sportowy i obuwia na obuwie sportowe. Zmienione ubranie i obuwie przechowywane jest w zamykanej na klucz szafce.
 11. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie zmienne sportowe, ubiór zmienny sportowy i ręcznik.
 12. Brak zmiennego obuwia sportowego, zmiennego stroju sportowego oraz ręcznika będzie równoznaczny z odmową możliwości skorzystania z usług CUiF.
 13. Na terenie CUiF osoby korzystające z urządzeń siłowych i cardio są zobowiązane do ich dezynfekcji po zakończeniu korzystania z w/w urządzeń.
 14. Członek CUiF jest obowiązany opuścić obiekt najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia.
 15. CUiF zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zajęć zorganizowanych w okresie wiosenno-letnim.
 16. Wszystkie osoby korzystające z usług CUiF zobowiązane są do przedstawiania na terenie recepcji ważnych kart członkowskich.
 17. Każdy Członek CUiF, nie posiadający przy sobie karty członkowskiej, zobowiązany jest do pozostawienia na terenie recepcji dokumentu tożsamości, po wcześniejszym sprawdzeniu przez recepcję czy jego karta jest aktywna.
 18. Odmowa pozostawienia, dokumentu stwierdzającego tożsamość, Członka CUiF, lub jego brak skutkować będzie odmową do skorzystania z usług CUiF.
 19. Osoby korzystające z usług CUiF na zasadzie jednorazowego wejścia zobowiązane są do pozostawienia na terenie recepcji dowodu osobistego.
 20. Brak dokumentu tożsamości przy jednorazowym wejściu będzie skutkował odmową możliwości skorzystania z usług CUiF.
 21. Osoby naruszające zasady porządku w CUiF będą proszone o opuszczenie CUiF. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Centrum oraz postanowienia niniejszego regulaminu, CUiF może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek CUiF w przypadku gdy Centrum w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 22. Rzeczy osobiste Członków klubu powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnionych przez CUiF.
 23. CUiF nie będzie ponosiło odpowiedzialności za rzeczy Członków CUiF umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami.
 24. CUiF nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zagubione na terenie Centrum Urody i Fitnesssu.
 25. Rzeczy wartościowe Członek CUiF winien złożyć w Recepcji klubu w depozyt.
 26. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka CUiF wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie CUiF zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, aktualnej kondycji fizycznej oraz zaleceń trenera.
 27. Członek CUiF korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem CUiF żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu, chyba że zostało to spowodowane przez CUiF lub jego personel w sposób zawiniony.
 28. Zabrania się prowadzenia na terenie CUiF bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prowadzenia treningów personalnych za wynagrodzeniem, jak i bez wynagrodzenia, za naruszenie w/w czynności nie będą zwracane pieniądze za wykupione karnety do fitness klubu, kierownictwo CUiF zastrzega sobie prawo do usunięcia z członkostwa CUiF osób naruszających w/w czynności.
 29. Na terenie CUiF treningi personalne za wynagrodzeniem jak i bez wynagrodzenia, prowadzą tylko trenerzy wyznaczeni przez kierownictwo CUiF.
 

 

V. Postanowienia Końcowe

 1. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Centrum Urody i Fitnessu.
 2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Centrum Urody i Fitnessu nie zwraca gotówki za zapłacone karnety po podpisaniu umowy i dokonaniu płatności oraz po rozpoczęciu korzystania z usług Centrum Urody i Fitnessu.
 

 

Centrum Urody i Fitnessu